1

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Do 6 października trwają konsultacje społeczne w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt zakłada m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej krajowego systemu zabezpieczeń czy możliwość wykluczania z zamówień publicznych dostawców sprzętu i oprogramowania, którzy zostali zidentyfikowani jako stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji. Naszą uwagę zwróciła jednak znacząco przy tej okazji rozszerzana rola Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Jak zwraca uwagę Jacek Sierpiński, członek wspierający naszego Stowarzyszenia, jeżeli postulowane zmiany wejdą w życie, rzeczony Pełnomocnik zyska prawo do wydawania ostrzeżeń oraz „poleceń zabezpieczających”. O ile te pierwsze spełniać mogą wymiernie pożyteczną funkcję informowania obywateli o ryzykach wiążących się z określonymi podmiotami, o tyle drugie z nowych uprawnień umożliwi arbitralne i niepodlegające odwołaniu wydawanie przez rząd zakazów użytkowania określonego sprzętu i oprogramowania, jak również zakazywanie łączenia się z określonymi adresami IP czy URL.

W teorii „polecenia zabezpieczające” będą mogły być wydawane tylko w przypadku wystąpienia „incydentów krytycznych”. W praktyce jednak, ponieważ instytucja państwa sama będzie decydowała o tym, co stanowi taki incydent, oznacza to możliwość niemal nieograniczonego cenzurowania pojawiających się w Internecie treści niewygodnych dla władzy – wystarczy, że zostaną one uznane za powodujące „znaczną szkodę dla porządku publicznego i działania instytucji publicznych”, by właściwy Pełnomocnik Rządu mógł zabronić dostawcom usług Internetowych łączenia użytkowników ze stroną, która takowe informacje opublikowała.

Jako Stowarzyszenie Libertariańskie uważamy, że omawiany przepis stanowi poważne zagrożenie dla wolności słowa i pole do daleko idących nadużyć ze strony funkcjonariuszy aparatu państwowego.

Dlatego też w ramach prowadzonych konsultacji społecznych postulujemy wykreślenie z projektu ustawy możliwości wydawania tzw. poleceń zabezpieczających.

Was natomiast zapraszamy do zapoznania się z całością planowanych zmian, jak również z naszą opinią na ich temat przesłaną do Ministerstwa Cyfryzacji.

Zachęcamy Was również do wyrażania własnego zdania na ten temat w ramach trwających jeszcze niemal dwa tygodnie konsultacji społecznych.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Komentarz

  1. Reply
    Addam says

    Jedno mam zdanie na ten temat:
    “Albo wojsko, albo kruchta, albo śmierć, albo junta. Ktoś musi mieć dostęp do sieci, tylko nie ten który do rozczytywania protokołu 911.× się nie nadaje.”

Skomentuj

*