Brak komentarzy

Temat 9. Minarchizm

Minarchizm – doktryna i nurt w obrębie libertarianizmu głoszący, że państwo powinno zostać zredukowane do możliwie najmniejszych rozmiarów, a jego jedyną kompetencją powinna być obrona praw jednostek przed ich pogwałceniem ze strony innych osób.

Minarchiści argumentują, że społeczeństwo prawdziwie wolne może zaistnieć jedynie pod warunkiem istnienia stabilnych i jasnych ram prawnych oraz rządu chroniącego przed kradzieżą, gwałtem, agresją i nadzorujący przestrzeganie umów, która to ochrona ma być jego jedyną kompetencją, bowiem każda inna kompetencja rządu będzie naruszeniem praw obywateli.

Co bardzo ważne, nie należy mylić minarchizmu z państwem minimalnym – minarchistyczne państwo utrzymywałoby się z dobrowolnych datków obywateli, w przeciwieństwie do klasycznie liberalnej koncepcji państwa nocnego stróża, w którym przymus podatkowy nadal istnieje.

Państwo ultraminimalne zachowuje monopol na przemoc odwetową, czyli prawo do schwytania podejrzanego, doprowadzenia go pod sąd i wyegzekwowania zasądzonej mu kary.

„Prawo jest zbiorową organizacją [na przykład taką jak rządu, policji, sądownictwa czy więziennictwa] indywidualnych osób ich naturalnych praw dla legalnej obrony”. – Frédéric Bastiat

Literatura podstawowa

Frédéric Bastiat, Prawo

Choć autor nie był libertarianinem, to jego teksty wywarły ogromny wpływ na myśl wolnościową. W eseju tym Bastiat tłumaczy, jak należy rozumieć „prawo”.

Ayn Rand, Natura rządu

Robert Nozick, Anarchia, państwo i utopia, rozdział 3: Ograniczenia moralne a państwo

Radosław Wojtyszyn, Państwo w koncepcjach Ayn Rand, Roberta Nozicka i Murraya Newtona Rothbarda

Literatura zaawansowana

Robert Nozick, Anarchia, państwo i utopia

autor rozdziału: Damian Karaszewski

Skomentuj

*