Tomasz Gabiś “Hans-Hermann Hoppe o monarchii, demokracji i ładzie naturalnym”

O przewadze monarchii nad demokracją napisano chyba tyle samo książek i artykułów co o przewadze demokracji nad monarchią. W trakcie tego wielowiekowego sporu wysunięto już wszystkie możliwe argumenty i trudno byłoby w tej materii dodać coś całkiem nowego i oryginalnego. Wydawałoby się zatem, że nic nas już nie może zaskoczyć,...

Dalej

Radosław Wojtyszyn “Koncepcja państwa minimum Ayn Rand”

W sferze polityczno-prawnej obserwuje się obecnie odwrót od zasad socjalistycznych, mimo iż XX wiek nazwać można stuleciem socjalizmu. Nadmierna rozbudowa aparatu państwowego, jego ingerencja w najdrobniejszy aspekt ludzkiej egzystencji, przyczyniły się nie tylko do zapaści w dziedzinie sprawowania władzy, ale doprowadziły również do kryzysów gospodarczych. Etatyzm w formie centralnego planowania...

Dalej

Jacek Sierpiński “ABC libertarianizmu”

Termin „libertarianizm” wywodzi się z łacińskiego słowa, które oznacza wolność. Słowo to bywa używane w różnych znaczeniach, tu jednak mówiąc o libertarianizmie mam na myśli doktrynę etyczno-polityczną opartą na zasadzie, że każdy człowiek powinien mieć całkowitą swobodę dysponowania swoją osobą i wszystkim tym, co posiadł nie wchodząc w konflikt z...

Dalej

Justyna Miklaszewska “Libertariańskie koncepcje wolności i własności”

Główne rozdziały spisu treści:I Filozofia polityczna liberalizmu i libertarianizmuII Robert Nozick – libertariańska koncepcja własności a pojęcie samo-posiadaniaIII James M. Buchanan – teoria wyboru publicznegoIV Davis Gauthier – wolność jako racjonalny wybórV Libertariańskie teorie sprawiedliwości   Justyna Miklaszewska Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków 1994.

Dalej

“Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu”

Oblicza wolności to zbiór dziesięciu artykułów, których zróżnicowanie dobitnie świadczy o panoramie, jak i złożoności myśli wolnościowej. Mamy więc teksty traktujące zarówno o myślicielach utożsamianych powszechnie z nurtem klasycznego liberalizmu (Tocqueville), bądź też go krytykujących (Rousseau), jak i tych kojarzonych z myślą libertariańską (Rothbard, Rand, Nozick, Mises, Chodorov). Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, red....

Dalej

Magdalena Modrzejewska “Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej”

Niniejsza książka jest niewątpliwie oryginalnym i nowatorskim opracowaniem libertariańskich koncepcji jednostki i państwa. Uwzględnia ogromne zróżnicowanie wewnętrzne tego nurtu, identyfikowanego dzięki wskazaniu wspólnych idei i wątków obecnych w poglądach wszystkich filozofów libertariańskich. Ze względu na bardzo szeroki zakres podmiotowy przedstawionych doktryn prezentacja ta ma pionierski charakter w polskiej literaturze przedmiotu....

Dalej

Dorota Sepczyńska “Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji”

Książka stanowi syntetyczną próbę spojrzenia na libertarianizm. Porządkując sposoby rozumienia i opisywania libertarianizmu podejmuje dyskusje z tezami utożsamiającymi libertarianizm z doktryną prokapitalistyczną czy prosocjalistyczną, identyfikującymi go z anarchizmem. Wykazuje jego obecność również w metafizyce, naturyzmie, postępowej edukacji i teorii wolnej miłości, liberalizmie, socjalizmie i marksizmie. Prezentacja historii użycia pojęć „libertarianin”,...

Dalej