1. Polityka prywatności. Niniejsza polityka prywatności strony www.slib.pl ma charakter informacyjny, zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych w ramach korzystania z www.slib.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na slib.pl plików cookies.
 2. Dane Administratora. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Stowarzyszenie Libertariańskie z siedzibą we Wrocławiu (52-215) ul. Szmaragdowa 30, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000475060, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8971803220, REGON: 360169993, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
 3. Dane osobowe w www.slib.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 4. Dobrowolność podania danych osobowych. Podanie danych osobowych przez korzystającego z www.slib.pl jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku korzystania z określonych funkcjonalności w tym w szczególności:
  1. serwisu płatności internetowych
  2. formularza kontaktowego,

  – niepodanie danych uniemożliwi skorzystanie z danej funkcjonalności.

 1. Obowiązki administratora. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

1) W przypadku korzystania z www.slib.pl są:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działanie administratora niezbędne do wykonania umowy, w tym w szczególności w razie korzystania z płatności internetowych, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą, albo

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działanie administratora niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – w zakresie danych osób kontaktowych i osób trzecich, których dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy, bądź złożonej reklamacji albo

– art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (danych ujawniających przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, danych dotyczących karalności, jeżeli do świadczenia usług lub umowy sprzedaży niezbędne jest przetwarzanie tych danych),

2) W przypadku dochodzenia roszczeń, rozpatrywania reklamacji bądź obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działanie administratora w warunkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych.
  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług prawnych, którym administrator powierzył przetwarzanie danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

Na dzień publikacji niniejszej polityki jest to w szczególności PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, zapewniająca dostęp do serwisu Przelewy24.

Celem przekazywania danych dostawcom usług płatniczych jest świadczenie usług płatniczych udostępnianych na stronie www.slib.pl.

 1. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub zawarciem umowy albo do czasu upływu terminu przechowywania danych określonego w obowiązujących przepisach prawa – w zależności od tego co nastąpi później. W każdym przypadku dane osobowe przestaną być przetwarzane jeżeli odpadnie podstawa prawna ich przetwarzania.
 2. Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane.
  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, którego dotyczy art. 21 RODO.
 3. Informacje o prawie do cofnięcia zgody.
  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; powyższe prawo dotyczy przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych.
 4. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informacje dodatkowe Podanie danych osobowych nie jest warunkiem ustawowym, ani umownym, jest jednak warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług prawnych, albowiem bez podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać wykonana. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania osób których dane dotyczą.
 6. Cookies w slib.pl, dane eksploatacyjne i analityka.
  1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę slib.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci innego urządzenia elektronicznego) – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą witrynę www.slib.pl).
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony slib.pl w następujących celach:
  3. identyfikacji Usługobiorców;
  4. procesowania płatności internetowych;
  5. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy kontaktowych;
  6. dostosowywania zawartości strony slib.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony;
  7. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony slib.pl;
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę slib.pl– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.