1

List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych

Niecałe dwa tygodnie temu Sejm po burzliwej debacie odrzucił senackie weto w przedmiocie nowelizacji ustaw o radiofonii i telewizji oraz abonamencie, zakładających przekazanie blisko dwóch miliardów złotych na rzecz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia tytułem rekompensaty „utraconych wpływów abonamentowych”. Skutkiem tego oba projekty trafiły na biurko Prezydenta RP, gdzie oczekują na podpisanie.

Dziś przedstawiciele siedmiu organizacji zrzeszających zwolenników szeroko pojętej wolności gospodarczej – w tym i Prezes naszego Stowarzyszenia, Przemysław Hankus – wystosowali list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zachęcając, by zawetował kontrowersyjne nowelizacje. Motywowane jest to zarówno niewywiązywaniem się TVP z ustawowych standardów obiektywności i pluralizmu, jakimi charakteryzować się mają media publiczne, jak i z argumentów czysto wolnościowych. Sygnatariusze listu są bowiem zgodni, iż niedopuszczalne jest przekazywanie pieniędzy podatników przedsiębiorstwu, którego ci sami podatnicy działając jako konsumenci na rynku nie weryfikują dostatecznie pozytywnie, by uczynić jego działalność rentowną.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu, jak również do jego jak najszerszego udostępniania w Internecie. Najważniejszym bodźcem kierującym działaniami polityków jest bowiem społeczna popularność danego rozwiązania.

Stowarzyszenie Libertariańskie

 

 

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY W SPRAWIE ZAWETOWANIA NOWELIZACJI USTAWY O RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ NOWELIZACJI USTAWY O OPŁATACH ABONAMENTOWYCH

Szanowny Panie Prezydencie,

my, niżej podpisani reprezentanci organizacji pozarządowych oraz osoby sympatyzujące z ideami wolnościowymi i wolnorynkowymi, zwracamy się do Pana Prezydenta z gorącą prośbą o wykorzystanie przysługującej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na mocy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prerogatywy i zawetowanie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

Przyjęte przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 stycznia 2020 roku ustawy zakładają przyznanie mediom publicznym niemal 2 miliardów złotych tytułem rekompensaty abonamentowej.

Media publiczne w obecnym kształcie nie spełniają misji powierzonej im przez ustawodawcę. Artykuł 21 obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, iż „Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”. Tworzone przez media publiczne materiały nie spełniają zadeklarowanych w ustawie wymogów, zwłaszcza w kwestii bezstronności i pluralizmu.

Również polskie społeczeństwo jest zdania, że ponadprogramowe dotowanie mediów publicznych jest niepotrzebne i niewłaściwe. Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys, aż 61,9% Polek i Polaków uważa, że powinien Pan odmówić podpisania projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

Jak widać, Polki i Polacy zdecydowanie opowiadają się przeciwko przeznaczaniu zarobionych przez nich pieniędzy na stronnicze media publiczne. Podobne stanowisko zajęła też Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, która zarekomendowała odrzucenie projektów nowelizacji w głosowaniu oraz Senat Rzeczpospolitej Polskiej, który wymienione wyżej projekty odrzucił.

Jako zwolennicy wolnego rynku pragniemy ponadto zauważyć, że media publiczne, między innymi ze względu na niekonkurencyjną ofertę programową, nie są w stanie utrzymać się na rynku bez finansowej pomocy państwa. Niezrozumiałe jest dla nas utrzymywanie z pieniędzy podatników przedsiębiorstwa, które nie zaspokaja potrzeb polskiego konsumenta. Zasilenie mediów publicznych kolejnymi miliardami złotych, pochodzących z kieszeni Polek i Polaków, nie zmieni tego stanu, a jedynie przedłuży agonię nierentownego przedsiębiorstwa.

Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie decyzji o zawetowaniu nowelizacji ustaw przedłożonych przez Pańskie środowisko polityczne nie należy do decyzji łatwych. Wierzymy jednak w Pańską deklarację o byciu „prezydentem wszystkich Polek i Polaków” i liczymy na działanie zgodne z wolą Suwerena w postaci zawetowania wymienionych wyżej ustaw.

Z wyrazami szacunku,

Dariusz Szczotkowski, prezes Stowarzyszenia Niskie Składki,

Marek Tatała, wiceprezes Fundacji FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju),

Jan Jankowiak, prezes Stowarzyszenia Liberty Forum Poland,

Jacek Spendel, prezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości,

Przemysław Hankus, prezes Stowarzyszenia Libertariańskiego,

Tomasz Kołodziejczuk, prezes Centrum Kapitalizmu,

Kamil Matys, Rafał Prost, Bartosz Zasieczny, Marek Zakrzewski, prezesi oddziałów KoLiber KrakówKoLiber LublinKoLiber WrocławKoLiber Szczecin.

Komentarz

  1. Reply
    Paweł K. says

    Państwowa, więc ma być, każda władza potrzebuje propagandy.

Skomentuj

*