Brak komentarzy

Komentarz do projektu Konstytucji RP Pawła Budrewicza

W nawiązaniu do projektu nowej ustawy zasadniczej autorstwa Pawła Budrewicza, jednego z ekspertów Centrum imienia Adama Smitha, członkowie i współpracownicy Stowarzyszenia Libertariańskiego pragną podzielić się szeregiem uwag, komentarzy, spostrzeżeń i postulatów de lege ferenda, odnoszących się do wspomnianego szkicu.

Analiza autorstwa Macieja Gorzelaka, Krzysztofa Grabińskiego, Przemysława Hankusa, Karola Sobieckiego i Kacpra Zająca skupia się na wskazaniu dostrzeżonych mankamentów przedmiotowego projektu, jak również na propozycjach rozwiązań o charakterze bardziej ogólnym oraz bardziej szczegółowym, które mogłyby uczynić omawiany szkic ustawy zasadniczej zarówno bardziej dopracowanym pod kątem konstrukcyjnym, strukturalnym, systemowym, litery prawa, jak i bardziej zgodnym z wolnościowym credo.

Niniejszy dokument składa się z uwag, komentarzy i postulatów zmian, zredagowanych przez wymienionych wyżej ekspertów.

  • W projekcie brakuje zapisów uniemożliwiających rozrost państwa, takich jak: zakaz zadłużania państwa, czy też zakaz ustanawiania obowiązku szkolnego;
  • Uzasadnionym wydaje się wprowadzenie do przedmiotowego projektu zapisów odnoszących
    się do prawa obywateli do posiadania i noszenia broni;
  • Warto rozważyć określenie modelu państwa jako federacyjny i umożliwienie samorządom secesji;
  • Projekt wymaga dookreślenia niektórych przepisów, by nie pozostawiać pola do nadinterpretacji. Szczególnie negatywnie w tym kontekście należy ocenić zapis o wywłaszczeniu na cele publiczne.

 

Słowa kluczowe: Konstytucja, projekt, komentarz, ustawa zasadnicza, prawo

 

Pobierz pełną treść analizy

 

Źródło zdjęcia: Adrian Grycuk/Wikimedia Commons

Skomentuj

*